Felhasználási feltételek

I. Általános rendelkezések
 1. A jelen Felhasználási Feltételek határozzák meg a https://www.missamts.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap) tartalomszolgáltatójának az AMTS EVENTS Kft. (székhely: 2161 Csomád, Cseresznyés utca 1C., cégjegyzékszám: 13-09-218958, adószáma: 27784716-2-13; továbbiakban Szolgáltató) és a Honlapot használó természetes személyek (a továbbiakban: Felhasználó) között a Honlap felhasználása során keletkező jogokat és kötelezettségeket.
 2. A Honlap látogatásával és használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót. A Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója a https://missamts.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon érhető el.
 3. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében.
II. Felhasználási Feltételek
 1. A Honlap felhasználása a Felhasználó által az alábbi módokon történhet:
  • a Honlap látogatása: ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges
  • szépségversenyre történő jelentkezés esetén a jelentkezők az alábbi személyes adatok megadása szükséges: név, születési hely, születési idő, életkor, lakcím, e-mail cím, telefonszám, jelenlegi tanulmányok vagy munkahely, versenyzőről készült fényképfelvételek, versenyzőről készült videófelvételek.
 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használja, tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak védelme érdekében.
 3. A Szolgáltató és annak, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak minden felelősséget az elhelyezett információk, anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, A Szolgáltató kizár minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatását bármely felhasználó felé megtagadja.
 5. A Felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a Honlap, a szerverek, a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó előírásokat vagy szabályzatban foglaltakat. Az erre vonatkozó kísérletek a honlapról történő kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.
III. A Honlap tartalmára vonatkozó szerzői jogok, magáncélú felhasználás, átvétel
 1. A Honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, amely a Szolgáltató szellemi alkotását képezi a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint.
 2. A Felhasználó a Honlap tartalmáról, annak egyes részeiről kizárólag magáncélból készíthet másolatot, nyomtathatja ki azt. A Honlap tartalmának magáncélból, akár digitális, akár fizikai adathordozón rögzített másolatának további felhasználására (különösen, de nem kizárólag többszörözni, terjeszteni, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, átdolgozni) nem jogosult. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzést vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.
 3. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára a tartalmat kíván átvenni a Honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikkcímét és tartalmának rövid összefoglalóját (Leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez, el a címben vagy a Lead alá.
 4. A fent meghatározott átvétel semmilyen esetben sem történhet üzletszerűen.
 5. A fent meghatározott felhasználási jogok kiterjednek a Honlapon található szerzői jogi, szabadalmi, védjegy vagy egyéb törvényi oltalomban részesülő tartalomra is, amelynek jogosultja a Szolgáltató.
 6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató – mint a sajtókiadvány kiadója – előzetes hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltatók a sajtókiadványt vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tegyék a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg és ebből a célból elektronikus úton többszörözzék. A Szolgáltatót, mint a sajtókiadvány kiadóját, ezen felhasználásokért díjazás illeti meg. Nem szükséges a Szolgáltató hozzájárulása a nyilvánosságra hozott sajtókiadványra mutató hiperhivatkozás, a sajtókiadvány egyes szavai vagy nagyon rövid részletei felhasználásához.
 7. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Honlapra feltöltött szöveges és képi tartalomra a feltöltéssel egyidejűleg, kizárólagos, határozatlan időre szóló, területi korlátozástól mentes, ellenszolgáltatás nélküli, harmadik személyekre átruházható felhasználási jogot enged a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a feltöltött tartalmakat a felhasználási joga keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül, részben vagy egészben felhasználni, többszörözni, átdolgozni vagy átruházni, vagy bármely egyéb ismert felhasználási módon használni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az AMTS EVENTS Kft. érdekeltségi körébe tartozó print és online kiadványokban felhasználhatja a tartalmakat. A Felhasználó a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével egyidejűleg a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával kifejezetten lemond.
 8. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató külön értesítés nélkül eltávolítja azon anyagokat, melyek megsértik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.
IV. Szavatosság és felelősség
 1. A Szolgáltató nem szavatolja, hogy a Honlapra történő belépés, a Honlap letöltése, vagy a Honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz. Úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz.
 2. A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a Szolgáltató kizárja.
 3. A Honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Szolgáltató törli vagy módosítja.
 4. A Honlap hozzászólásaival kapcsolatban valamint a Honlapon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében a Szolgáltató minden felelősséget kizár. A Szolgáltató fenntartja a jogot a hozzászólások, illetve felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.
V. A jelen Felhasználási Feltételek hatálya
 1. Jelen Felhasználási Feltételek 2023. január 14. napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak.
 2. A Szolgáltató jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató az új szabályzat hatálybalépésével és közzétételével egyidejűleg hirdetménnyel tájékoztatja a felhasználókat a Szabályzat módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Felhasználási Feltételek elérhetőségét. A Felhasználási Feltételek mindenkor hatályos szövege a https://www.missamts.hu weboldalon kerül közzétételre.